Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(ZHITOMIR)
Destination station
(MARTYNIVKA)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
23.07.18 (Monday)
23.07.18 180200 180200 180802
23.07.18 ZhYTOMYR-2 07:20
ul. Khlebnaia, 14
08:13 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 1510 ZhYTOMYR-2 - ANDRIIVKA(Chrv)#
PP LYSYTsKYI V.Y.   RUTA
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 07:35
ul. Kyevskaia, 93
08:17 MARTYNIVKA#
28.60 38 97% 852 BERDYChIV - YeMIL'ChYNE
TOV "TRANSPASSERVIS"   MERSEDES-12
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 08:35
ul. Kyevskaia, 93
09:13 MARTYNIVKA#
30.90 38 97% 2057 ZhYTOMYR - PYLYPOVYChI#
TOV "Zhytomyrstaravto"   BAZ-25
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 08:50
ul. Kyevskaia, 93
09:37 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 932 ZhYTOMYR - IVANOVYChI#
PP LYSYTs'KYI Y.S.   PAZ-3205(29)
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 09:00
ul. Kyevskaia, 93
09:24 MARTYNIVKA#
25.80 38 97% 2157 ZhYTOMYR - YeMIL'ChYNE
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 09:35
ul. Kyevskaia, 93
10:23 MARTYNIVKA#
27.10 37 100% 1819 ZhYTOMYR - MAR'YaNIVKA#
PP IL'ChYShYNA O.V.   BAZ-25
23.07.18 180200 180200 180802
23.07.18 ZhYTOMYR-2 09:45
ul. Khlebnaia, 14
10:49 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 47 ZhYTOMYR-2 - RAD.BUDA#
PP LYSYTsKYI V.Y.   PAZ-32054
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 10:10
ul. Kyevskaia, 93
10:53 MARTYNIVKA#
25.80 38 97% 2082 ZhYTOMYR - OLEVS'K
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 10:25
ul. Kyevskaia, 93
11:07 MARTYNIVKA#
27.80 38 80% 2105 ZhYTOMYR - YaRUN'
PP ZAVAL'NYI V.M.   RUTA-22
23.07.18 180200 180200 180802
23.07.18 ZhYTOMYR-2 10:30
ul. Khlebnaia, 14
11:14 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 742 ZhYTOMYR-2 - TEN'KIVKA#
PP LYSYTsKYI V.Y.   PAZ-32054
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 10:50
ul. Kyevskaia, 93
11:43 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 9281 ZhYTOMYR - BARAShI
PP LYSYTs'KYI Y.S.   PAZ
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 11:10
ul. Kyevskaia, 93
11:43 MARTYNIVKA#
27.70 38 100% 1756 ZhYTOMYR - DOVBYSh
FOP ZhARS'KYI R.A.   MERSEDES-18
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 12:00
ul. Kyevskaia, 93
12:40 MARTYNIVKA#
25.80 38 97% 1038 ZhYTOMYR - OLEVS'K
PP "RIM-BOHDAN"   YONYI
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 12:05
ul. Kyevskaia, 93
13:09 MARTYNIVKA#
27.70 38 93% 1702 ZhYTOMYR - TARTAK#
TOV "DOVBYSh AVTOTRANS"   LAZ-699N
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 12:15
ul. Kyevskaia, 93
12:51 MARTYNIVKA#
28.40 38 100% 1070 ZhYTOMYR - BARANIVKA
TOV "ZALIZNYI PEHAS"   MERSEDES-18
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 12:20
ul. Kyevskaia, 93
13:04 MARTYNIVKA#
29.90 38 97% 1152 ZhYTOMYR - KhOROShIV
PP "RIM-BOHDAN"   MERSEDES-21
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 12:30
ul. Kyevskaia, 93
13:09 MARTYNIVKA#
25.90 38 96% 293D ZhYTOMYR - N.VOLYNS'KYI
PP HRABOVS'KYI S.P.   EhTALON-29
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 12:40
ul. Kyevskaia, 93
13:23 MARTYNIVKA#
24.20 38 94% 1958 ZhYTOMYR - KOLODIaNKA#
PP HORBOVS'KYI V.L.   MERSEDES-18
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 13:05
ul. Kyevskaia, 93
13:52 MARTYNIVKA#
26.30 38 100% 1393 ZhYTOMYR - N.VOLYNS'KYI
FOP PELEShOK V.M.   EhTALON-27
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 13:20
ul. Kyevskaia, 93
14:07 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 950 ZhYTOMYR - IVANOVYChI#
PP LYSYTs'KYI Y.S.   PAZ-3205(29)
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 13:35
ul. Kyevskaia, 93
14:16 MARTYNIVKA#
25.80 38 94% 1089 ZhYTOMYR - OLEVS'K
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 13:55
ul. Kyevskaia, 93
14:34 MARTYNIVKA#
30.90 38 97% 2059 ZhYTOMYR - PYLYPOVYChI#
TOV "Zhytomyrstaravto"   BAZ-25
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 13:55
ul. Kyevskaia, 93
14:51 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 1384 ZhYTOMYR - KYIaNKA#
PP LYSYTs'KYI Y.S.   RUTA-18
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 14:05
ul. Kyevskaia, 93
14:56 MARTYNIVKA#
25.80 38 81% 1233 ZhYTOMYR - VEL.TsVILIa#
TOV "MAZAR"   BAZ-29
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 14:20
ul. Kyevskaia, 93
15:09 MARTYNIVKA#
29.80 45 97% 774 ZhYTOMYR - ROKYTNE
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 14:30
ul. Kyevskaia, 93
15:10 MARTYNIVKA#
25.80 38 97% 131D ZhYTOMYR - BRONYTsIa#
PP SEDLETs'KYI V.A.   EhTALON-30
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 14:40
ul. Kyevskaia, 93
15:24 MARTYNIVKA#
29.90 38 97% 1247 ZhYTOMYR - BEREZNYKY#
PP "RIM-BOHDAN"   YONYI
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 15:00
ul. Kyevskaia, 93
15:25 MARTYNIVKA#
25.80 38 97% 777N ZhYTOMYR - N.VOLYNS'KYI
TOV "MAZAR"   BAZ-29
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 15:10
ul. Kyevskaia, 93
15:59 MARTYNIVKA#
27.70 38 81% 1446 ZhYTOMYR - KAM'YaNYI BRID#
TOV "DOVBYSh AVTOTRANS"   EhTALON-30
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 15:30
ul. Kyevskaia, 93
16:18 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 1364 ZhYTOMYR - DUBRIVKA#
PP SAVITs'KYI Ye.A.   RUTA-18
23.07.18 180200 180200 180802
23.07.18 ZhYTOMYR-2 15:40
ul. Khlebnaia, 14
16:54 MARTYNIVKA#
28.60 39 97% 50A ZhYTOMYR-2 - ST.MAIDAN#
PP HREChKO M.I.   PAZ-32054
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 15:50
ul. Kyevskaia, 93
16:40 MARTYNIVKA#
25.80 38 100% 1068 ZhYTOMYR - YaRUN'
TOV "MAZAR"   BAZ-29
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 16:05
ul. Kyevskaia, 93
16:41 MARTYNIVKA#
25.80 38 96% 160K ZhYTOMYR - OLEVS'K
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 16:20
ul. Kyevskaia, 93
17:06 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 1498 ZhYTOMYR - PRUTIVKA#
PP IL'ChYShYNA O.V.   BAZ-25
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 16:30
ul. Kyevskaia, 93
17:02 MARTYNIVKA#
24.20 38 100% 2193 ZhYTOMYR - N.VOLYNS'KYI
PP HORBOVS'KYI V.L.   MERSEDES-18
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 16:40
ul. Kyevskaia, 93
17:33 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 928A ZhYTOMYR - SYMONY#
PP LYSYTs'KYI Y.S.   PAZ-22(15)
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 16:45
ul. Kyevskaia, 93
17:29 MARTYNIVKA#
29.80 45 97% 770D ZhYTOMYR - OLEVS'K
PP "RIM-BOHDAN"   YONYI
23.07.18 180200 180200 180802
23.07.18 ZhYTOMYR-2 16:45
ul. Khlebnaia, 14
17:49 MARTYNIVKA#
28.60 38 97% 48A ZhYTOMYR-2 - RAD.BUDA#
PP LYSYTsKYI V.Y.   PAZ-32054
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 17:05
ul. Kyevskaia, 93
18:04 MARTYNIVKA#
29.90 38 97% 115V ZhYTOMYR - KhOROShIV
PP "RIM-BOHDAN"   MERSEDES-21
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 17:15
ul. Kyevskaia, 93
17:49 MARTYNIVKA#
27.70 38 97% 1758 ZhYTOMYR - DOVBYSh
FOP ZhARS'KYI R.A.   MERSEDES-18
23.07.18 180200 180200 180802
23.07.18 ZhYTOMYR-2 17:20
ul. Khlebnaia, 14
18:25 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 744B ZhYTOMYR-2 - ZEL.DIBROVA#
PP LYSYTsKYI V.Y.   PAZ-32054
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 17:40
ul. Kyevskaia, 93
18:31 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 1386 ZhYTOMYR - SYMONY#
PP LYSYTs'KYI Y.S.   PAZ-22(15)
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 17:45
ul. Kyevskaia, 93
18:27 MARTYNIVKA#
27.10 37 100% 1821 ZhYTOMYR - MAR'YaNIVKA#
PP IL'ChYShYNA O.V.   BAZ-25
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 18:00
ul. Kyevskaia, 93
18:34 MARTYNIVKA#
25.80 38 96% 2159 ZhYTOMYR - YeMIL'ChYNE
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 18:30
ul. Kyevskaia, 93
19:17 MARTYNIVKA#
28.60 38 97% 936 ZhYTOMYR - IVANOVYChI#
PP LYSYTs'KYI Y.S.   PAZ-3205(29)
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 19:25
ul. Kyevskaia, 93
20:20 MARTYNIVKA#
27.70 38 100% 1704 ZhYTOMYR - TARTAK#
TOV "DOVBYSh AVTOTRANS"   LAZ-699N
23.07.18 180100 180100 180802
23.07.18 ZhYTOMYR 19:40
ul. Kyevskaia, 93
20:23 MARTYNIVKA#
24.20 38 100% 196A ZhYTOMYR - N.VOLYNS'KYI
PP HORBOVS'KYI V.L.   MERSEDES-18
24.07.18 (Tuesday)
24.07.18 180200 180200 180802
24.07.18 ZhYTOMYR-2 05:20
ul. Khlebnaia, 14
06:02 MARTYNIVKA#
28.40 38 90% 51 ZhYTOMYR-2 - OLIZARKA#
TOV "ZALIZNYI PEHAS"   RUTA
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 06:00
ul. Kyevskaia, 93
06:50 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 946 ZhYTOMYR - KYIaNKA#
PP LYSYTs'KYI Y.S.   RUTA-18
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 06:25
ul. Kyevskaia, 93
07:15 MARTYNIVKA#
25.80 38 100% 1066 ZhYTOMYR - YaRUN'
TOV "MAZAR"   BAZ-29
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 06:45
ul. Kyevskaia, 93
07:31 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 1496 ZhYTOMYR - PRUTIVKA#
PP IL'ChYShYNA O.V.   BAZ-25
24.07.18 180200 180200 180802
24.07.18 ZhYTOMYR-2 07:20
ul. Khlebnaia, 14
08:13 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 1510 ZhYTOMYR-2 - ANDRIIVKA(Chrv)#
PP LYSYTsKYI V.Y.   RUTA
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 08:35
ul. Kyevskaia, 93
09:13 MARTYNIVKA#
30.90 38 97% 2057 ZhYTOMYR - PYLYPOVYChI#
TOV "Zhytomyrstaravto"   BAZ-25
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 08:50
ul. Kyevskaia, 93
09:37 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 932 ZhYTOMYR - IVANOVYChI#
PP LYSYTs'KYI Y.S.   PAZ-3205(29)
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 09:00
ul. Kyevskaia, 93
09:24 MARTYNIVKA#
25.80 38 97% 2157 ZhYTOMYR - YeMIL'ChYNE
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 09:35
ul. Kyevskaia, 93
10:23 MARTYNIVKA#
27.10 37 100% 1819 ZhYTOMYR - MAR'YaNIVKA#
PP IL'ChYShYNA O.V.   BAZ-25
24.07.18 180200 180200 180802
24.07.18 ZhYTOMYR-2 09:45
ul. Khlebnaia, 14
10:49 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 47 ZhYTOMYR-2 - RAD.BUDA#
PP LYSYTsKYI V.Y.   PAZ-32054
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 10:10
ul. Kyevskaia, 93
10:53 MARTYNIVKA#
25.80 38 97% 2082 ZhYTOMYR - OLEVS'K
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 10:25
ul. Kyevskaia, 93
11:07 MARTYNIVKA#
27.80 38 80% 2105 ZhYTOMYR - YaRUN'
PP ZAVAL'NYI V.M.   RUTA-22
24.07.18 180200 180200 180802
24.07.18 ZhYTOMYR-2 10:30
ul. Khlebnaia, 14
11:14 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 742 ZhYTOMYR-2 - TEN'KIVKA#
PP LYSYTsKYI V.Y.   PAZ-32054
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 10:50
ul. Kyevskaia, 93
11:43 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 9281 ZhYTOMYR - BARAShI
PP LYSYTs'KYI Y.S.   PAZ
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 11:10
ul. Kyevskaia, 93
11:43 MARTYNIVKA#
27.70 38 100% 1756 ZhYTOMYR - DOVBYSh
FOP ZhARS'KYI R.A.   MERSEDES-18
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 12:00
ul. Kyevskaia, 93
12:40 MARTYNIVKA#
25.80 38 97% 1038 ZhYTOMYR - OLEVS'K
PP "RIM-BOHDAN"   YONYI
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 12:05
ul. Kyevskaia, 93
13:09 MARTYNIVKA#
27.70 38 93% 1702 ZhYTOMYR - TARTAK#
TOV "DOVBYSh AVTOTRANS"   LAZ-699N
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 12:15
ul. Kyevskaia, 93
12:51 MARTYNIVKA#
28.40 38 100% 1070 ZhYTOMYR - BARANIVKA
TOV "ZALIZNYI PEHAS"   MERSEDES-18
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 12:20
ul. Kyevskaia, 93
13:04 MARTYNIVKA#
29.90 38 97% 1152 ZhYTOMYR - KhOROShIV
PP "RIM-BOHDAN"   MERSEDES-21
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 12:30
ul. Kyevskaia, 93
13:09 MARTYNIVKA#
25.90 38 96% 293D ZhYTOMYR - N.VOLYNS'KYI
PP HRABOVS'KYI S.P.   EhTALON-29
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 12:40
ul. Kyevskaia, 93
13:23 MARTYNIVKA#
24.20 38 94% 1958 ZhYTOMYR - KOLODIaNKA#
PP HORBOVS'KYI V.L.   MERSEDES-18
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 13:05
ul. Kyevskaia, 93
13:52 MARTYNIVKA#
26.30 38 100% 1393 ZhYTOMYR - N.VOLYNS'KYI
FOP PELEShOK V.M.   EhTALON-27
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 13:20
ul. Kyevskaia, 93
14:07 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 950 ZhYTOMYR - IVANOVYChI#
PP LYSYTs'KYI Y.S.   PAZ-3205(29)
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 13:35
ul. Kyevskaia, 93
14:16 MARTYNIVKA#
25.80 38 94% 1089 ZhYTOMYR - OLEVS'K
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 13:55
ul. Kyevskaia, 93
14:34 MARTYNIVKA#
30.90 38 97% 2059 ZhYTOMYR - PYLYPOVYChI#
TOV "Zhytomyrstaravto"   BAZ-25
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 13:55
ul. Kyevskaia, 93
14:51 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 1384 ZhYTOMYR - KYIaNKA#
PP LYSYTs'KYI Y.S.   RUTA-18
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 14:05
ul. Kyevskaia, 93
14:56 MARTYNIVKA#
25.80 38 81% 1233 ZhYTOMYR - VEL.TsVILIa#
TOV "MAZAR"   BAZ-29
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 14:20
ul. Kyevskaia, 93
15:09 MARTYNIVKA#
29.80 45 97% 774 ZhYTOMYR - ROKYTNE
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 14:30
ul. Kyevskaia, 93
15:10 MARTYNIVKA#
25.80 38 97% 131D ZhYTOMYR - BRONYTsIa#
PP SEDLETs'KYI V.A.   EhTALON-30
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 14:40
ul. Kyevskaia, 93
15:24 MARTYNIVKA#
29.90 38 97% 1247 ZhYTOMYR - BEREZNYKY#
PP "RIM-BOHDAN"   YONYI
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 15:00
ul. Kyevskaia, 93
15:25 MARTYNIVKA#
25.80 38 97% 777N ZhYTOMYR - N.VOLYNS'KYI
TOV "MAZAR"   BAZ-29
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 15:10
ul. Kyevskaia, 93
15:59 MARTYNIVKA#
27.70 38 81% 1446 ZhYTOMYR - KAM'YaNYI BRID#
TOV "DOVBYSh AVTOTRANS"   EhTALON-30
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 15:30
ul. Kyevskaia, 93
16:18 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 1364 ZhYTOMYR - DUBRIVKA#
PP SAVITs'KYI Ye.A.   RUTA-18
24.07.18 180200 180200 180802
24.07.18 ZhYTOMYR-2 15:40
ul. Khlebnaia, 14
16:54 MARTYNIVKA#
28.60 39 97% 50A ZhYTOMYR-2 - ST.MAIDAN#
PP HREChKO M.I.   PAZ-32054
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 15:50
ul. Kyevskaia, 93
16:40 MARTYNIVKA#
25.80 38 100% 1068 ZhYTOMYR - YaRUN'
TOV "MAZAR"   BAZ-29
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 16:05
ul. Kyevskaia, 93
16:41 MARTYNIVKA#
25.80 38 96% 160K ZhYTOMYR - OLEVS'K
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 16:20
ul. Kyevskaia, 93
17:06 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 1498 ZhYTOMYR - PRUTIVKA#
PP IL'ChYShYNA O.V.   BAZ-25
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 16:30
ul. Kyevskaia, 93
17:02 MARTYNIVKA#
24.20 38 100% 2193 ZhYTOMYR - N.VOLYNS'KYI
PP HORBOVS'KYI V.L.   MERSEDES-18
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 16:40
ul. Kyevskaia, 93
17:33 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 928A ZhYTOMYR - SYMONY#
PP LYSYTs'KYI Y.S.   PAZ-22(15)
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 16:45
ul. Kyevskaia, 93
17:29 MARTYNIVKA#
29.80 45 97% 770D ZhYTOMYR - OLEVS'K
PP "RIM-BOHDAN"   YONYI
24.07.18 180200 180200 180802
24.07.18 ZhYTOMYR-2 16:45
ul. Khlebnaia, 14
17:49 MARTYNIVKA#
28.60 38 97% 48A ZhYTOMYR-2 - RAD.BUDA#
PP LYSYTsKYI V.Y.   PAZ-32054
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 17:05
ul. Kyevskaia, 93
18:04 MARTYNIVKA#
29.90 38 97% 115V ZhYTOMYR - KhOROShIV
PP "RIM-BOHDAN"   MERSEDES-21
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 17:15
ul. Kyevskaia, 93
17:49 MARTYNIVKA#
27.70 38 97% 1758 ZhYTOMYR - DOVBYSh
FOP ZhARS'KYI R.A.   MERSEDES-18
24.07.18 180200 180200 180802
24.07.18 ZhYTOMYR-2 17:20
ul. Khlebnaia, 14
18:25 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 744B ZhYTOMYR-2 - ZEL.DIBROVA#
PP LYSYTsKYI V.Y.   PAZ-32054
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 17:40
ul. Kyevskaia, 93
18:31 MARTYNIVKA#
28.60 38 100% 1386 ZhYTOMYR - SYMONY#
PP LYSYTs'KYI Y.S.   PAZ-22(15)
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 17:45
ul. Kyevskaia, 93
18:27 MARTYNIVKA#
27.10 37 100% 1821 ZhYTOMYR - MAR'YaNIVKA#
PP IL'ChYShYNA O.V.   BAZ-25
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 18:00
ul. Kyevskaia, 93
18:34 MARTYNIVKA#
25.80 38 96% 2159 ZhYTOMYR - YeMIL'ChYNE
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 18:30
ul. Kyevskaia, 93
19:17 MARTYNIVKA#
28.60 38 97% 936 ZhYTOMYR - IVANOVYChI#
PP LYSYTs'KYI Y.S.   PAZ-3205(29)
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 19:25
ul. Kyevskaia, 93
20:20 MARTYNIVKA#
27.70 38 100% 1704 ZhYTOMYR - TARTAK#
TOV "DOVBYSh AVTOTRANS"   LAZ-699N
24.07.18 180100 180100 180802
24.07.18 ZhYTOMYR 19:40
ul. Kyevskaia, 93
20:23 MARTYNIVKA#
24.20 38 100% 196A ZhYTOMYR - N.VOLYNS'KYI
PP HORBOVS'KYI V.L.   MERSEDES-18

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...