Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(VROTSLAV)
Destination station
(LVOV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
20.07.18 (Friday)
20.07.18 009801 000598 000250
20.07.18 Vrotslav[PL] 11:55
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.09643932947447 / 17.0348...
23:40 Lvov [UA]
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109
600.00 590 97% 189004-1323/4028 VROTsLAV[PL] - KYEV (VYDUBYChY)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
20.07.18 770100 000125 460100
20.07.18 VROTsLAV 13:30
AV Vrotslav vul.. Sukha, 1/11
03:10 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
804.02 634 100% 07O VROTsLAV - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
20.07.18 460100 820220 460100
20.07.18 VROTsLAV 15:55
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
07:25 L'VIV
756.00 720 100% 7129K PRAHA - KAMIaNETs' PODIL'S'KYI
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN_49
20.07.18 309901 820327 460142
20.07.18 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
700.00 646 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.07.18 309901 820327 460141
20.07.18 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,_3_platforma
700.00 654 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.07.18 309901 820145 460123
20.07.18 VROTsLAV*AV*(SVYSTUN) 16:25
vul.Sukha,1/11
05:40 L'VIV*AV*(SVYSTUN)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
650.00 621 100% 2TL LIuBOMEZh*AV*(SVYSTUN) - TEREBOVLIa*AV*(SVYSTUN)
FOP Svystun Bohdan Romanovych   SETRA 50
20.07.18 460100 820220 460100
20.07.18 VROTsLAV 17:55
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
07:40 L'VIV
756.00 720 89% 7119A VROTsLAV - KYIV AS"KYIV Z/V"
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
20.07.18 460100 820220 460100
20.07.18 VROTsLAV 20:00
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
09:45 L'VIV
756.00 722 100% 7102 VROTsLAV - ChERNIVTsI
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN_49
20.07.18 460100 820220 460800
20.07.18 VROTsLAV 22:00
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
10:05 L'VIV 8
756.00 720 100% 8751 POZNAN' - KYIV 7 "VYDUBYChI"
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
20.07.18 460100 820220 460100
20.07.18 VROTsLAV 22:00
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
10:30 L'VIV
756.00 728 100% 8751 POZNAN' - KYIV 7 "VYDUBYChI"
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
21.07.18 (Saturday)
21.07.18 309901 820118 460157
21.07.18 VROTsLAV (ALTRANS) 07:45
vul.Sukha.1/11
21:10 L'VIV (ALTRANS)
ZLV_pl.Dvirtseva,1
700.00 635 100% 2KVRTs1 VROTsLAV (ALTRANS) - KYIV*(ALTRANS)
ALTRANS (FOP PASLAVSKYI)   KLAS LIuKS
21.07.18 309901 820118 460109
21.07.18 VROTsLAV (ALTRANS) 07:45
vul.Sukha.1/11
21:40 L'VIV/stykovka(ALTRANS)
AV_ul.Stryiskaia,109
700.00 645 100% 2KVRTs1 VROTsLAV (ALTRANS) - KYIV*(ALTRANS)
ALTRANS (FOP PASLAVSKYI)   KLAS LIuKS
21.07.18 009801 000598 000250
21.07.18 Vrotslav[PL] 11:55
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.09643932947447 / 17.0348...
23:40 Lvov [UA]
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109
600.00 590 97% 189004-1323/4028 VROTsLAV[PL] - KYEV (VYDUBYChY)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.07.18 770100 000125 460100
21.07.18 VROTsLAV 13:30
AV Vrotslav vul.. Sukha, 1/11
03:10 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
804.02 634 100% 07O VROTsLAV - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
21.07.18 460100 820220 460100
21.07.18 VROTsLAV 15:55
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
07:25 L'VIV
756.00 720 100% 7129K PRAHA - KAMIaNETs' PODIL'S'KYI
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN_49
21.07.18 309901 820327 460142
21.07.18 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
700.00 646 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.07.18 309901 820327 460141
21.07.18 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,_3_platforma
700.00 654 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.07.18 309901 820145 460123
21.07.18 VROTsLAV*AV*(SVYSTUN) 16:25
vul.Sukha,1/11
05:40 L'VIV*AV*(SVYSTUN)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
650.00 621 100% 2TL LIuBOMEZh*AV*(SVYSTUN) - TEREBOVLIa*AV*(SVYSTUN)
FOP Svystun Bohdan Romanovych   SETRA 50
21.07.18 460100 820220 460100
21.07.18 VROTsLAV 17:55
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
07:40 L'VIV
787.69 720 100% 7119P VROTsLAV - KhERSON
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
21.07.18 460100 820220 460100
21.07.18 VROTsLAV 20:00
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
09:45 L'VIV
756.00 722 100% 7102 VROTsLAV - ChERNIVTsI
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN_49
21.07.18 460100 820220 460800
21.07.18 VROTsLAV 22:00
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
10:05 L'VIV 8
756.00 720 100% 8751 POZNAN' - KYIV 7 "VYDUBYChI"
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
21.07.18 460100 820220 460100
21.07.18 VROTsLAV 22:00
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
10:30 L'VIV
756.00 728 100% 8751 POZNAN' - KYIV 7 "VYDUBYChI"
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
22.07.18 (Sunday)
22.07.18 009801 000598 000250
22.07.18 Vrotslav[PL] 11:55
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.09643932947447 / 17.0348...
23:40 Lvov [UA]
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109
600.00 590 97% 189004-1323/4028 VROTsLAV[PL] - KYEV (VYDUBYChY)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
22.07.18 770100 000125 460100
22.07.18 VROTsLAV 13:30
AV Vrotslav vul.. Sukha, 1/11
03:10 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
804.02 634 100% 07O VROTsLAV - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
22.07.18 460100 820220 460100
22.07.18 VROTsLAV 15:55
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
07:25 L'VIV
756.00 720 100% 7129K PRAHA - KAMIaNETs' PODIL'S'KYI
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN_49
22.07.18 309901 820327 460142
22.07.18 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
700.00 646 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
22.07.18 309901 820327 460141
22.07.18 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,_3_platforma
700.00 654 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
22.07.18 460100 820220 460100
22.07.18 VROTsLAV 17:55
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
07:40 L'VIV
787.69 720 100% 7119P1 VROTsLAV - KhERSON
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
22.07.18 309901 820225 460114
22.07.18 VROTsLAV (YaTsYV) 18:40
Dw.PKS.ul.Sycha,1/11
08:15 L'VIV (YaTsYV)
ul.Stryiskaia,109
740.00 614 100% 2IFVP PRAHA"FLORENS"(YaTsYV) - IV.FRANKIVS'K AS-2(YaTsYV)
FOP Yatsiv Volodymyr Vasyl'ovych   KLAS LIuKS
22.07.18 460100 820220 460100
22.07.18 VROTsLAV 20:00
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
09:45 L'VIV
756.00 722 100% 7102 VROTsLAV - ChERNIVTsI
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN_49
22.07.18 460100 820220 460800
22.07.18 VROTsLAV 22:00
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
10:05 L'VIV 8
756.00 720 100% 8751 POZNAN' - KYIV 7 "VYDUBYChI"
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
22.07.18 460100 820220 460100
22.07.18 VROTsLAV 22:00
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
10:30 L'VIV
756.00 728 100% 8751 POZNAN' - KYIV 7 "VYDUBYChI"
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
23.07.18 (Monday)
23.07.18 309901 820118 460157
23.07.18 VROTsLAV (ALTRANS) 07:45
vul.Sukha.1/11
21:10 L'VIV (ALTRANS)
ZLV_pl.Dvirtseva,1
700.00 635 100% 2KVRTs1 VROTsLAV (ALTRANS) - KYIV*(ALTRANS)
ALTRANS (FOP PASLAVSKYI)   KLAS LIuKS
23.07.18 309901 820118 460109
23.07.18 VROTsLAV (ALTRANS) 07:45
vul.Sukha.1/11
21:40 L'VIV/stykovka(ALTRANS)
AV_ul.Stryiskaia,109
700.00 645 100% 2KVRTs1 VROTsLAV (ALTRANS) - KYIV*(ALTRANS)
ALTRANS (FOP PASLAVSKYI)   KLAS LIuKS
23.07.18 009801 000598 000250
23.07.18 Vrotslav[PL] 11:55
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.09643932947447 / 17.0348...
23:40 Lvov [UA]
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109
600.00 590 97% 189004-1323/4028 VROTsLAV[PL] - KYEV (VYDUBYChY)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
23.07.18 770100 000125 460100
23.07.18 VROTsLAV 13:30
AV Vrotslav vul.. Sukha, 1/11
03:10 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
804.02 634 100% 07O VROTsLAV - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
23.07.18 460100 820220 460100
23.07.18 VROTsLAV 15:55
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
07:25 L'VIV
756.00 720 100% 7129K PRAHA - KAMIaNETs' PODIL'S'KYI
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN_49
23.07.18 309901 820327 460142
23.07.18 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
700.00 646 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
23.07.18 309901 820327 460141
23.07.18 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,_3_platforma
700.00 654 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
23.07.18 460100 820220 460100
23.07.18 VROTsLAV 17:55
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
07:40 L'VIV
756.00 720 89% 7119A VROTsLAV - KYIV AS"KYIV Z/V"
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
23.07.18 309901 820225 460114
23.07.18 VROTsLAV (YaTsYV) 18:40
Dw.PKS.ul.Sycha,1/11
08:15 L'VIV (YaTsYV)
ul.Stryiskaia,109
740.00 614 100% 2IFVP PRAHA"FLORENS"(YaTsYV) - IV.FRANKIVS'K AS-2(YaTsYV)
FOP Yatsiv Volodymyr Vasyl'ovych   KLAS LIuKS
23.07.18 460100 820220 460100
23.07.18 VROTsLAV 20:00
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
09:45 L'VIV
756.00 722 100% 7102 VROTsLAV - ChERNIVTsI
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN_49
23.07.18 460100 820220 460800
23.07.18 VROTsLAV 22:00
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
10:05 L'VIV 8
756.00 720 100% 8751 POZNAN' - KYIV 7 "VYDUBYChI"
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
23.07.18 460100 820220 460100
23.07.18 VROTsLAV 22:00
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
10:30 L'VIV
756.00 728 100% 8751 POZNAN' - KYIV 7 "VYDUBYChI"
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...