Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(KIEV)
Destination station
(ODESSA)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
26.09.18 (Wednesday)
26.09.18 300100 300100 510100
26.09.18 KYIV AV 06:10
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
14:05 ODESA
365.92 480 100% 0211 KYIV AV - B.DNISTROVS'K
BELHOROD-DNISTROVS'KE ATP 15107 VAT   MERSEDES-45
26.09.18 009801 001093 001094
26.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 07:30
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
14:35 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
375.00 436 95% 900007700-1023/3768 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.09.18 009199 300100 510100
26.09.18 KYIV AV 08:05
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
14:10 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
425.00 483 100% 1157 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
26.09.18 009199 300100 518000
26.09.18 KYIV AV 08:05
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
14:30 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
425.00 489 100% 1157 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
26.09.18 009801 001093 001094
26.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 08:45
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
15:20 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
415.00 427 95% 900090300-1021/3737 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.09.18 009801 001093 000059
26.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 10:00
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
17:00 Odesa (Pryvoz)[UA]
Avtovokzal "Pryvoz", vul. Novoschipnyi riad, 5
315.00 449 97% 900000121-1261/3844 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.09.18 009801 001093 001094
26.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 10:00
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
17:10 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
315.00 454 97% 900000121-1261/3844 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.09.18 009199 300100 510100
26.09.18 KYIV AV 10:15
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
17:20 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
335.00 483 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
26.09.18 009199 300100 518000
26.09.18 KYIV AV 10:15
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
17:40 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
335.00 489 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
26.09.18 300100 300100 510100
26.09.18 KYIV AV 10:15
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
17:40 ODESA
405.00 483 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   MAN-46
26.09.18 009801 001093 001094
26.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 12:00
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
18:05 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
415.00 395 99% 900029900-997/3738 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.09.18 009801 001093 001094
26.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 12:45
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
19:40 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
375.00 422 96% 900004900-988/3769 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.09.18 009199 300100 510100
26.09.18 KYIV AV 13:40
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
19:30 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
395.00 483 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
26.09.18 009199 300100 518000
26.09.18 KYIV AV 13:40
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
19:50 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
395.00 489 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
26.09.18 300100 300100 510100
26.09.18 KYIV AV 13:40
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
19:50 ODESA
430.00 483 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   MAN-46
26.09.18 300100 300100 510100
26.09.18 KYIV AV 14:35
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
22:35 ODESA
333.56 480 97% 0069 KYIV AV - ODESA PRYVOZ
TURYST TOV   BAZ-18
26.09.18 300100 300100 510700
26.09.18 KYIV AV 14:35
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
23:00 ODESA PRYVOZ
347.33 483 97% 0069 KYIV AV - ODESA PRYVOZ
TURYST TOV   BAZ-18
26.09.18 009801 001093 001094
26.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 16:30
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
22:50 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
375.00 379 95% 900058500-1025/3770 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.09.18 009801 001093 001094
26.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 18:05
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
00:30 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
315.00 406 96% 900058502-1008/3845 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.09.18 009199 300100 510100
26.09.18 KYIV AV 18:30
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
00:35 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
425.00 483 100% 1159 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
26.09.18 300100 300100 510100
26.09.18 KYIV AV 18:30
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
00:50 ODESA
360.00 491 97% 9444 KYIV AV - HALATs
"YuNAS" TOV   MERSEDES-303
26.09.18 009199 300100 518000
26.09.18 KYIV AV 18:30
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
01:10 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
425.00 489 100% 1159 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
26.09.18 300100 300100 510100
26.09.18 KYIV AV 19:10
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
02:00 ODESA
333.28 485 100% 1703 KYIV AV - KILIIa
TURYST TOV   MERSEDES-35
26.09.18 009801 001093 001094
26.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 22:15
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
05:00 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
375.00 398 95% 900032500-1024/3772 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.09.18 009199 300100 510100
26.09.18 KYIV AV 23:00
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
05:00 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
395.00 483 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
26.09.18 300100 300100 510100
26.09.18 KYIV AV 23:00
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
05:10 ODESA
430.00 483 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   Gunsel-Neoplan
26.09.18 009199 300100 518000
26.09.18 KYIV AV 23:00
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
05:20 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
395.00 489 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
26.09.18 009801 001093 001094
26.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 23:45
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
05:45 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
415.00 390 96% 900089500-1015/3385 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.09.18 009801 001093 001094
26.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 23:50
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
06:40 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
315.00 433 95% 900032506-1005/3906 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
27.09.18 (Thursday)
27.09.18 300100 300100 510100
27.09.18 KYIV AV 06:10
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
14:05 ODESA
365.92 480 100% 0211 KYIV AV - B.DNISTROVS'K
BELHOROD-DNISTROVS'KE ATP 15107 VAT   MERSEDES-45
27.09.18 009801 001093 001094
27.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 07:30
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
14:35 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
375.00 436 95% 900007700-1023/3768 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
27.09.18 009199 300100 510100
27.09.18 KYIV AV 08:05
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
14:10 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
425.00 483 100% 1157 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
27.09.18 009199 300100 518000
27.09.18 KYIV AV 08:05
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
14:30 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
425.00 489 100% 1157 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
27.09.18 009801 001093 001094
27.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 08:45
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
15:20 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
415.00 427 95% 900090300-1021/3737 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
27.09.18 009801 001093 000059
27.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 10:00
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
17:00 Odesa (Pryvoz)[UA]
Avtovokzal "Pryvoz", vul. Novoschipnyi riad, 5
315.00 449 97% 900000121-1261/3844 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
27.09.18 009801 001093 001094
27.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 10:00
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
17:10 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
315.00 454 97% 900000121-1261/3844 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
27.09.18 009199 300100 510100
27.09.18 KYIV AV 10:15
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
17:20 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
335.00 483 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
27.09.18 009199 300100 518000
27.09.18 KYIV AV 10:15
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
17:40 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
335.00 489 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
27.09.18 300100 300100 510100
27.09.18 KYIV AV 10:15
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
17:40 ODESA
405.00 483 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   MAN-46
27.09.18 009801 001093 001094
27.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 12:00
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
18:05 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
415.00 395 99% 900029900-997/3738 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
27.09.18 009801 001093 001094
27.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 12:45
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
19:40 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
375.00 422 96% 900004900-988/3769 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
27.09.18 009199 300100 510100
27.09.18 KYIV AV 13:40
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
19:30 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
395.00 483 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
27.09.18 009199 300100 518000
27.09.18 KYIV AV 13:40
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
19:50 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
395.00 489 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
27.09.18 300100 300100 510100
27.09.18 KYIV AV 13:40
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
19:50 ODESA
430.00 483 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   MAN-46
27.09.18 300100 300100 510100
27.09.18 KYIV AV 14:35
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
22:35 ODESA
333.56 480 97% 0069 KYIV AV - ODESA PRYVOZ
TURYST TOV   BAZ-18
27.09.18 300100 300100 510700
27.09.18 KYIV AV 14:35
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
23:00 ODESA PRYVOZ
347.33 483 97% 0069 KYIV AV - ODESA PRYVOZ
TURYST TOV   BAZ-18
27.09.18 009801 001093 001094
27.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 16:30
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
22:50 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
375.00 379 95% 900058500-1025/3770 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
27.09.18 009801 001093 001094
27.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 18:05
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
00:30 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
315.00 406 96% 900058502-1008/3845 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
27.09.18 009199 300100 510100
27.09.18 KYIV AV 18:30
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
00:35 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
425.00 483 100% 1159 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
27.09.18 300100 300100 510100
27.09.18 KYIV AV 18:30
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
00:50 ODESA
360.00 491 97% 9444 KYIV AV - HALATs
"YuNAS" TOV   MERSEDES-303
27.09.18 009199 300100 518000
27.09.18 KYIV AV 18:30
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
01:10 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
425.00 489 100% 1159 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
27.09.18 009801 001093 001094
27.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 22:15
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
05:00 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
375.00 398 95% 900032500-1024/3772 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
27.09.18 009199 300100 510100
27.09.18 KYIV AV 23:00
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
05:00 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
395.00 483 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
27.09.18 300100 300100 510100
27.09.18 KYIV AV 23:00
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
05:10 ODESA
430.00 483 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   Gunsel-Neoplan
27.09.18 009199 300100 518000
27.09.18 KYIV AV 23:00
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
05:20 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
395.00 489 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
28.09.18 (Friday)
28.09.18 300100 300100 510100
28.09.18 KYIV AV 06:10
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
14:05 ODESA
365.92 480 100% 0211 KYIV AV - B.DNISTROVS'K
BELHOROD-DNISTROVS'KE ATP 15107 VAT   MERSEDES-45
28.09.18 009801 001093 001094
28.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 07:30
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
14:35 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
375.00 436 95% 900007700-1023/3768 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
28.09.18 009199 300100 510100
28.09.18 KYIV AV 08:05
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
14:10 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
425.00 483 100% 1157 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
28.09.18 009199 300100 518000
28.09.18 KYIV AV 08:05
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
14:30 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
425.00 489 100% 1157 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
28.09.18 009801 001093 001094
28.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 08:45
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
15:20 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
415.00 427 95% 900090300-1021/3737 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
28.09.18 009801 001093 000059
28.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 10:00
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
17:00 Odesa (Pryvoz)[UA]
Avtovokzal "Pryvoz", vul. Novoschipnyi riad, 5
315.00 449 97% 900000121-1261/3844 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
28.09.18 009801 001093 001094
28.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 10:00
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
17:10 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
315.00 454 97% 900000121-1261/3844 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
28.09.18 009199 300100 510100
28.09.18 KYIV AV 10:15
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
17:20 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
335.00 483 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
28.09.18 009199 300100 518000
28.09.18 KYIV AV 10:15
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
17:40 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
335.00 489 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
28.09.18 300100 300100 510100
28.09.18 KYIV AV 10:15
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
17:40 ODESA
405.00 483 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   MAN-46
28.09.18 009801 001093 001094
28.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 12:00
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
18:05 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
415.00 395 99% 900029900-997/3738 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
28.09.18 009801 001093 001094
28.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 12:45
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
19:40 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
375.00 422 96% 900004900-988/3769 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
28.09.18 009199 300100 510100
28.09.18 KYIV AV 13:40
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
19:30 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
395.00 483 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
28.09.18 009199 300100 518000
28.09.18 KYIV AV 13:40
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
19:50 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
395.00 489 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
28.09.18 300100 300100 510100
28.09.18 KYIV AV 13:40
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
19:50 ODESA
430.00 483 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   MAN-46
28.09.18 300100 300100 510100
28.09.18 KYIV AV 14:35
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
22:35 ODESA
333.56 480 97% 0069 KYIV AV - ODESA PRYVOZ
TURYST TOV   BAZ-18
28.09.18 300100 300100 510700
28.09.18 KYIV AV 14:35
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
23:00 ODESA PRYVOZ
347.33 483 97% 0069 KYIV AV - ODESA PRYVOZ
TURYST TOV   BAZ-18
28.09.18 009801 001093 001094
28.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 16:30
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
22:50 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
375.00 379 95% 900058500-1025/3770 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
28.09.18 009801 001093 001094
28.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 18:05
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
00:30 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
315.00 406 96% 900058502-1008/3845 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
28.09.18 009199 300100 510100
28.09.18 KYIV AV 18:30
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
00:35 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
425.00 483 100% 1159 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
28.09.18 300100 300100 510100
28.09.18 KYIV AV 18:30
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
00:50 ODESA
360.00 491 97% 9444 KYIV AV - HALATs
"YuNAS" TOV   MERSEDES-303
28.09.18 009199 300100 518000
28.09.18 KYIV AV 18:30
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
01:10 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
425.00 489 100% 1159 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
28.09.18 300100 300100 510100
28.09.18 KYIV AV 19:10
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
02:00 ODESA
333.28 485 100% 1703 KYIV AV - KILIIa
TURYST TOV   MERSEDES-35
28.09.18 009801 001093 001094
28.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 22:15
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
05:00 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
375.00 398 95% 900032500-1024/3772 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
28.09.18 009199 300100 510100
28.09.18 KYIV AV 23:00
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
05:00 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
395.00 483 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
28.09.18 300100 300100 510100
28.09.18 KYIV AV 23:00
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
05:10 ODESA
430.00 483 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   Gunsel-Neoplan
28.09.18 009199 300100 518000
28.09.18 KYIV AV 23:00
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
05:20 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
395.00 489 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
28.09.18 300100 300100 510100
28.09.18 KYIV AV 23:35
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
07:25 ODESA
305.16 480 93% 9483 HOMEL' - KhERSON
ORION-AVTO   MERSEDES-45
29.09.18 (Saturday)
29.09.18 300100 300100 510100
29.09.18 KYIV AV 06:10
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
14:05 ODESA
365.92 480 100% 0211 KYIV AV - B.DNISTROVS'K
BELHOROD-DNISTROVS'KE ATP 15107 VAT   MERSEDES-45
29.09.18 009801 001093 001094
29.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 07:30
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
14:35 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
375.00 436 95% 900007700-1023/3768 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
29.09.18 009199 300100 510100
29.09.18 KYIV AV 08:05
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
14:10 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
425.00 483 100% 1157 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
29.09.18 009199 300100 518000
29.09.18 KYIV AV 08:05
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
14:30 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
425.00 489 100% 1157 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
29.09.18 009801 001093 001094
29.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 08:45
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
15:20 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
415.00 427 95% 900090300-1021/3737 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
29.09.18 009801 001093 000059
29.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 10:00
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
17:00 Odesa (Pryvoz)[UA]
Avtovokzal "Pryvoz", vul. Novoschipnyi riad, 5
315.00 449 97% 900000121-1261/3844 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
29.09.18 009801 001093 001094
29.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 10:00
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
17:10 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
315.00 454 97% 900000121-1261/3844 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
29.09.18 009199 300100 510100
29.09.18 KYIV AV 10:15
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
17:20 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
335.00 483 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
29.09.18 009199 300100 518000
29.09.18 KYIV AV 10:15
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
17:40 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
335.00 489 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
29.09.18 300100 300100 510100
29.09.18 KYIV AV 10:15
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
17:40 ODESA
405.00 483 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   MAN-46
29.09.18 009801 001093 001094
29.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 12:00
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
18:05 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
415.00 395 99% 900029900-997/3738 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
29.09.18 009801 001093 001094
29.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 12:45
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
19:40 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
375.00 422 96% 900004900-988/3769 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
29.09.18 009199 300100 510100
29.09.18 KYIV AV 13:40
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
19:30 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
395.00 483 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
29.09.18 009199 300100 518000
29.09.18 KYIV AV 13:40
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
19:50 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
395.00 489 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
29.09.18 300100 300100 510100
29.09.18 KYIV AV 13:40
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
19:50 ODESA
430.00 483 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   MAN-46
29.09.18 300100 300100 510100
29.09.18 KYIV AV 14:35
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
22:35 ODESA
333.56 480 97% 0069 KYIV AV - ODESA PRYVOZ
TURYST TOV   BAZ-18
29.09.18 300100 300100 510700
29.09.18 KYIV AV 14:35
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
23:00 ODESA PRYVOZ
347.33 483 97% 0069 KYIV AV - ODESA PRYVOZ
TURYST TOV   BAZ-18
29.09.18 009801 001093 001094
29.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 16:30
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
22:50 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
375.00 379 95% 900058500-1025/3770 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
29.09.18 009801 001093 001094
29.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 18:00
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
00:25 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
415.00 417 96% 900074700-1009/3379 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
29.09.18 009801 001093 001094
29.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 18:05
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
00:30 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
315.00 406 96% 900058502-1008/3845 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
29.09.18 009199 300100 510100
29.09.18 KYIV AV 18:30
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
00:35 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
425.00 483 100% 1159 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
29.09.18 300100 300100 510100
29.09.18 KYIV AV 18:30
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
00:50 ODESA
360.00 491 97% 9444 KYIV AV - HALATs
"YuNAS" TOV   MERSEDES-303
29.09.18 009199 300100 518000
29.09.18 KYIV AV 18:30
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
01:10 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
425.00 489 100% 1159 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
29.09.18 009801 001093 001094
29.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 22:15
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
05:00 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
375.00 398 95% 900032500-1024/3772 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
29.09.18 009199 300100 510100
29.09.18 KYIV AV 23:00
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
05:00 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
395.00 483 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
29.09.18 300100 300100 510100
29.09.18 KYIV AV 23:00
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
05:10 ODESA
430.00 483 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   Gunsel-Neoplan
29.09.18 009199 300100 518000
29.09.18 KYIV AV 23:00
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
05:20 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
395.00 489 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
29.09.18 009801 001093 001094
29.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 23:45
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
05:45 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
415.00 390 96% 900089500-1015/3385 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
29.09.18 009801 001093 001094
29.09.18 Kyev (Vydubychy)[UA] 23:50
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
06:40 Odesa (Starosennaia)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
315.00 433 95% 900032506-1005/3906 BORISPIL (AIRPORT)[UA] - ODESA (STAROSENNAIa)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...