Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(KOSHITSE)
Destination station
(UZHGOROD)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
19.05.19 (Sunday)
19.05.19 009305 001256 000494
19.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 23:15
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
03:50 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
200.00 211.3 98% 81 8110 KOShYTsE - MUKAChEVO
Erabus TOV   Setra315HD
19.05.19 210200 883003 210100
19.05.19 KOShITsE 23:15
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
03:50 UZhHOROD
200.00 96 97% 8104 KOShITsE - MUKAChEVE
TZOV ERABUS   KAROSA LC936.1038
20.05.19 (Monday)
20.05.19 009305 001256 000494
20.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 05:00
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
09:10 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
200.00 227.6 97% 84 8108 KOShYTsE - RAKhOVO
Erabus TOV   Setra315HD
20.05.19 210200 883003 210100
20.05.19 KOShITsE 05:00
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
09:10 UZhHOROD
200.00 98 97% 8108 KOShITsE - RAKhIV
TZOV ERABUS   KAROSA LC936.1038
20.05.19 009305 001256 000494
20.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 06:30
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
10:25 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
208.00 222.1 97% 38 326 PRAHA- MUKAChEVO
Eurobus   NeoplanN216H
20.05.19 210200 883003 210100
20.05.19 KOShITsE 06:30
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
10:35 UZhHOROD
210.00 100 81% 4262 KOShITsE - MUKAChEVE
HORVAT Yu.A.KOShYTsE   MERSEDES BENZ0304
20.05.19 309901 660300 210103
20.05.19 KOShITsE (YaTsYV) 06:35
vul.Stanichne namesti,9
10:45 UZhHOROD (YaTsYV)
AS-3,parkovka_bilia_TTs_Barva,vul.Haharina,38A
950.00 97 100% 2KLBP-1 PRAHA"FLORENS"(YaTsYV) - KALUSh (YaTsYV)
FOP Yatsiv Volodymyr Vasyl'ovych   KLAS LIuKS
20.05.19 210100 883003 210100
20.05.19 KOShITsE 07:30
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
11:40 UZhHOROD
200.00 134 81% 0U0791 BARDEIOV - UZhHOROD
Daniel Cupa-BUS TRANS   SKANIIa 49
20.05.19 009305 001256 000494
20.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 10:00
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
14:05 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
208.00 227.5 98% 162 328 PREShOV- UZhHOROD
Eurobus   NeoplanN216H
20.05.19 009305 001256 000494
20.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 12:40
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
17:10 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
210.00 278.5 97% 86 1299 KOShYTsE - UZhHOROD
Uzhhorods'ke ATP 12107 PAT   Setra315HD
20.05.19 210100 883003 210100
20.05.19 KOShITsE 12:40
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
17:10 UZhHOROD
210.00 96 100% 1299 KOShITsE - UZhHOROD
AT UZhHORODS'KE ATP-12107   SETRA 5313UL
20.05.19 009305 001256 000494
20.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 13:45
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
17:50 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
200.00 335.9 97% 83 8102 KOShYTsE - MUKAChEVO
Erabus TOV   Setra315HD
20.05.19 210200 883003 210100
20.05.19 KOShITsE 13:45
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
17:50 UZhHOROD
200.00 98 93% 8102 KOShITsE - MUKAChEVE
TZOV ERABUS   KAROSA LC936.1038
20.05.19 009305 001256 000494
20.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 14:30
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
18:20 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
210.00 195 97% 23 3934 KOShYTsE -MUKAChEVO
Shepa V.V   Setra315HD
20.05.19 210200 883003 210100
20.05.19 KOShITsE 14:30
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
18:20 UZhHOROD
210.00 98 87% 3934 KOShITsE - MUKAChEVE
TRANZYT BUS   MAN S 2000
20.05.19 009305 001256 000494
20.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 15:30
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
19:30 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
200.00 178.7 98% 141 8112 KOShYTsE - MUKAChEVO
Erabus TOV   Setra315HD
20.05.19 210200 883003 210100
20.05.19 KOShITsE 15:30
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
19:30 UZhHOROD
200.00 98 90% 8112 KOShITsE - MUKAChEVE
TZOV ERABUS   KAROSA LC936.1038
20.05.19 009305 001256 000494
20.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 18:00
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
21:55 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
208.00 222.1 99% 37 325 KOShYTsE- MUKAChEVO
Eurobus   NeoplanN216H
20.05.19 009305 001256 000494
20.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 23:15
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
03:50 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
200.00 211.3 98% 81 8110 KOShYTsE - MUKAChEVO
Erabus TOV   Setra315HD
20.05.19 210200 883003 210100
20.05.19 KOShITsE 23:15
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
03:50 UZhHOROD
200.00 96 97% 8104 KOShITsE - MUKAChEVE
TZOV ERABUS   KAROSA LC936.1038
21.05.19 (Tuesday)
21.05.19 309901 660300 210103
21.05.19 KOShITsE (YaTsYV) 01:05
vul.Stanichne namesti,9
05:15 UZhHOROD (YaTsYV)
AS-3,parkovka_bilia_TTs_Barva,vul.Haharina,38A
950.00 97 100% 2KLBP PRAHA"FLORENS"(YaTsYV) - KALUSh (YaTsYV)
FOP Yatsiv Volodymyr Vasyl'ovych   KLAS LIuKS
21.05.19 009305 001256 000494
21.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 05:00
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
09:10 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
200.00 227.6 97% 137 8108A KOShYTsE - RAKhOVO
Erabus TOV   Setra315HD
21.05.19 210200 883003 210100
21.05.19 KOShITsE 05:00
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
09:10 UZhHOROD
200.00 98 97% 8108 KOShITsE - RAKhIV
TZOV ERABUS   KAROSA LC936.1038
21.05.19 009305 001256 000494
21.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 06:30
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
10:25 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
208.00 222.1 97% 38 326 PRAHA- MUKAChEVO
Eurobus   NeoplanN216H
21.05.19 210200 883003 210100
21.05.19 KOShITsE 06:30
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
10:35 UZhHOROD
210.00 100 81% 4262 KOShITsE - MUKAChEVE
HORVAT Yu.A.KOShYTsE   MERSEDES BENZ0304
21.05.19 009305 001256 000494
21.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 10:00
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
14:05 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
208.00 227.5 98% 162 328 PREShOV- UZhHOROD
Eurobus   NeoplanN216H
21.05.19 009305 001256 000494
21.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 12:40
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
17:10 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
210.00 278.5 97% 86 1299 KOShYTsE - UZhHOROD
Uzhhorods'ke ATP 12107 PAT   Setra315HD
21.05.19 210100 883003 210100
21.05.19 KOShITsE 12:40
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
17:10 UZhHOROD
210.00 96 100% 1299 KOShITsE - UZhHOROD
AT UZhHORODS'KE ATP-12107   SETRA 5313UL
21.05.19 009305 001256 000494
21.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 13:45
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
17:50 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
200.00 335.9 97% 83 8102 KOShYTsE - MUKAChEVO
Erabus TOV   Setra315HD
21.05.19 210200 883003 210100
21.05.19 KOShITsE 13:45
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
17:50 UZhHOROD
200.00 98 93% 8102 KOShITsE - MUKAChEVE
TZOV ERABUS   KAROSA LC936.1038
21.05.19 009305 001256 000494
21.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 14:30
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
18:20 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
210.00 195 97% 23 3934 KOShYTsE -MUKAChEVO
Shepa V.V   Setra315HD
21.05.19 210200 883003 210100
21.05.19 KOShITsE 14:30
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
18:20 UZhHOROD
210.00 98 87% 3934 KOShITsE - MUKAChEVE
TRANZYT BUS   MAN S 2000
21.05.19 009305 001256 000494
21.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 15:30
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
19:30 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
200.00 178.7 98% 141 8112 KOShYTsE - MUKAChEVO
Erabus TOV   Setra315HD
21.05.19 210200 883003 210100
21.05.19 KOShITsE 15:30
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
19:30 UZhHOROD
200.00 98 90% 8112 KOShITsE - MUKAChEVE
TZOV ERABUS   KAROSA LC936.1038
21.05.19 009305 001256 000494
21.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 18:00
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
21:55 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
208.00 222.1 99% 37 325 KOShYTsE- MUKAChEVO
Eurobus   NeoplanN216H
21.05.19 009305 001256 000494
21.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 23:15
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
03:50 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
200.00 211.3 98% 81 8110 KOShYTsE - MUKAChEVO
Erabus TOV   Setra315HD
21.05.19 210200 883003 210100
21.05.19 KOShITsE 23:15
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
03:50 UZhHOROD
200.00 96 97% 8104 KOShITsE - MUKAChEVE
TZOV ERABUS   KAROSA LC936.1038
22.05.19 (Wednesday)
22.05.19 009305 001256 000494
22.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 05:00
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
09:10 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
200.00 227.6 97% 137 8108A KOShYTsE - RAKhOVO
Erabus TOV   Setra315HD
22.05.19 210200 883003 210100
22.05.19 KOShITsE 05:00
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
09:10 UZhHOROD
200.00 98 97% 8108 KOShITsE - RAKhIV
TZOV ERABUS   KAROSA LC936.1038
22.05.19 009305 001256 000494
22.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 06:30
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
10:25 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
208.00 222.1 97% 38 326 PRAHA- MUKAChEVO
Eurobus   NeoplanN216H
22.05.19 210200 883003 210100
22.05.19 KOShITsE 06:30
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
10:35 UZhHOROD
210.00 100 81% 4262 KOShITsE - MUKAChEVE
HORVAT Yu.A.KOShYTsE   MERSEDES BENZ0304
22.05.19 309901 660300 210103
22.05.19 KOShITsE (YaTsYV) 06:35
vul.Stanichne namesti,9
10:45 UZhHOROD (YaTsYV)
AS-3,parkovka_bilia_TTs_Barva,vul.Haharina,38A
950.00 97 100% 2KLBP-1 PRAHA"FLORENS"(YaTsYV) - KALUSh (YaTsYV)
FOP Yatsiv Volodymyr Vasyl'ovych   KLAS LIuKS
22.05.19 210100 883003 210100
22.05.19 KOShITsE 07:30
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
11:40 UZhHOROD
200.00 134 81% 0U0791 BARDEIOV - UZhHOROD
Daniel Cupa-BUS TRANS   SKANIIa 49
22.05.19 009305 001256 000494
22.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 10:00
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
14:05 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
208.00 227.5 98% 162 328 PREShOV- UZhHOROD
Eurobus   NeoplanN216H
22.05.19 009305 001256 000494
22.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 12:40
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
17:10 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
210.00 278.5 97% 86 1299 KOShYTsE - UZhHOROD
Uzhhorods'ke ATP 12107 PAT   Setra315HD
22.05.19 210100 883003 210100
22.05.19 KOShITsE 12:40
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
17:10 UZhHOROD
210.00 96 100% 1299 KOShITsE - UZhHOROD
AT UZhHORODS'KE ATP-12107   SETRA 5313UL
22.05.19 009305 001256 000494
22.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 13:45
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
17:50 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
200.00 335.9 97% 83 8102 KOShYTsE - MUKAChEVO
Erabus TOV   Setra315HD
22.05.19 210200 883003 210100
22.05.19 KOShITsE 13:45
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
17:50 UZhHOROD
200.00 98 93% 8102 KOShITsE - MUKAChEVE
TZOV ERABUS   KAROSA LC936.1038
22.05.19 009305 001256 000494
22.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 14:30
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
18:20 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
210.00 195 97% 23 3934 KOShYTsE -MUKAChEVO
Shepa V.V   Setra315HD
22.05.19 210200 883003 210100
22.05.19 KOShITsE 14:30
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
18:20 UZhHOROD
210.00 98 87% 3934 KOShITsE - MUKAChEVE
TRANZYT BUS   MAN S 2000
22.05.19 009305 001256 000494
22.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 15:30
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
19:30 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
200.00 178.7 98% 141 8112 KOShYTsE - MUKAChEVO
Erabus TOV   Setra315HD
22.05.19 210200 883003 210100
22.05.19 KOShITsE 15:30
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
19:30 UZhHOROD
200.00 98 90% 8112 KOShITsE - MUKAChEVE
TZOV ERABUS   KAROSA LC936.1038
22.05.19 009305 001256 000494
22.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 18:00
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
21:55 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
208.00 222.1 99% 37 325 KOShYTsE- MUKAChEVO
Eurobus   NeoplanN216H
22.05.19 009305 001256 000494
22.05.19 KOShYTsE: AS Koshytse 23:15
Stanicne,nam,9{48.721322/21.26735}
03:50 UZhHOROD: Uzhhorod
Tsentral'nyi avtovokzal ul. Stantsyonnaia, 2
200.00 211.3 98% 81 8110 KOShYTsE - MUKAChEVO
Erabus TOV   Setra315HD
22.05.19 210200 883003 210100
22.05.19 KOShITsE 23:15
Kosice, Stanicne nam.9. zabezpecuje: eurobus (chas MISTsEVYI)
03:50 UZhHOROD
200.00 96 97% 8104 KOShITsE - MUKAChEVE
TZOV ERABUS   KAROSA LC936.1038

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...