Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(WARSAW)
Destination station
(LVIV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability**
Quality
Route of the bus
Carrier Bus type
24.01.22 (Monday)
24.01.22 009292 000009 000199
24.01.22 VARShAVA:Varshava AV Zakhodnia[pl] 11:00
Aleje Jerozolimskie, 144{52.218189/20.962422}
20:30 L'VIV:L'viv AS8[ua]
Dvirtseva pl. 1{49.840366/23.995707}
900.00 410 97%  --  RE-396005061 5061 Varshava AV Zakhodnia-Kherson AV
ORIONBUS   VanHooL
24.01.22 009301 000008 000105
24.01.22 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 15:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
00:45 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
900.00 482.1 98%  --  74 7181 Lodz' - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.01.22 009301 000008 000099
24.01.22 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 15:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
01:10 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
900.00 503.8 98%  --  74 7181 Lodz' - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.01.22 309901 820205 460805
24.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 17:50
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
03:40 L'VIV WOG (ROMANYShYN)
zapravka_WOG_(Halyts'ke_per.)vul.Bohdana_Khmel'nyts'koho,291
900.00 373 100%  --  2DV-1 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) - DOLYNA**(ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
24.01.22 309901 820205 460800
24.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 17:50
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
04:00 L'VIV 8 (ROMANYShYN)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
900.00 381 100%  --  2DV-1 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) - DOLYNA**(ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
24.01.22 309901 820205 460138
24.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 17:50
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
04:30 L'VIV*(ROMANYShYN)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,3_platforma
900.00 389 100%  --  2DV-1 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) - DOLYNA**(ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
24.01.22 009301 000008 000105
24.01.22 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 18:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
03:15 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
600.00 482.1 99%  --  143 Varshava-L'viv-Drohobych 18:30
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.01.22 009301 000008 000099
24.01.22 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 18:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
03:40 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
600.00 503.8 99%  --  143 Varshava-L'viv-Drohobych 18:30
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.01.22 009305 000008 001450
24.01.22 VARShAVA: Varshava AS PKS "Zakhidna 19:50
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
06:20 L'VIV: L'viv AS "Zakhidna"
vulytsia Horodots'ka, 359,
800.00 520 99%  --  16 0509 VARShAVA - TIaChIV
Nemesh I.F.   NeoplanN216H
24.01.22 009305 000008 000105
24.01.22 VARShAVA: Varshava AS PKS "Zakhidna 19:50
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
06:40 L'VIV: L'viv AS-8
Pl. Dvortsova, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
800.00 536.2 99%  --  16 0509 VARShAVA - TIaChIV
Nemesh I.F.   NeoplanN216H
24.01.22 009292 000009 000107
24.01.22 VARShAVA:Varshava AV Zakhodnia[pl] 19:50
Aleje Jerozolimskie, 144{52.218189/20.962422}
06:50 L'VIV:L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
850.00 393 98%  --  RE-756007093 7093 Varshava AV Zakhodnia-Tiachiv AS
NEMESh I.F. FOP   Dalekoho spoluchennia
24.01.22 009305 000830 001450
24.01.22 VARShAVA: Varshava AP 20:15
ul. Zwirki i Wigury, 1
06:20 L'VIV: L'viv AS "Zakhidna"
vulytsia Horodots'ka, 359,
800.00 498.3 99%  --  16 0509 VARShAVA - TIaChIV
Nemesh I.F.   NeoplanN216H
24.01.22 009305 000830 000105
24.01.22 VARShAVA: Varshava AP 20:15
ul. Zwirki i Wigury, 1
06:40 L'VIV: L'viv AS-8
Pl. Dvortsova, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
800.00 514.5 99%  --  16 0509 VARShAVA - TIaChIV
Nemesh I.F.   NeoplanN216H
24.01.22 309901 820205 460800
24.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 20:30
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
05:00 L'VIV 8 (ROMANYShYN)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
900.00 409 100%  --  2ChS-1 SVINOUIS'TsE (ROMANYShYN) - KAM.PODIL'S'KYI (ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
24.01.22 309901 820205 460138
24.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 20:30
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
05:30 L'VIV*(ROMANYShYN)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,3_platforma
900.00 416 100%  --  2ChS-1 SVINOUIS'TsE (ROMANYShYN) - KAM.PODIL'S'KYI (ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
24.01.22 309901 820205 460802
24.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 20:30
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
05:35 L'VIV 8*(ROMANYShYN)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
900.00 173 100%  --  2VM SVINOUIS'TsE (ROMANYShYN) - VERKhOVYNA (ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
24.01.22 309901 820205 460138
24.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 20:30
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
06:10 L'VIV*(ROMANYShYN)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,3_platforma
900.00 180 100%  --  2VM SVINOUIS'TsE (ROMANYShYN) - VERKhOVYNA (ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
24.01.22 009301 001242 000105
24.01.22 VARShAVA: Aeroport "Modlin" 21:35
Generala Wiktora Thommee 1a
08:00 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
800.00 525.4 98%  --  5 Hdans'k - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.01.22 309901 820205 460800
24.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 21:40
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
05:30 L'VIV 8 (ROMANYShYN)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
900.00 378 100%  --  2KPK KOLOBZhEH (ROMANYShYN) - KAM.PODIL'S'KYI (ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
24.01.22 309901 820205 460208
24.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 21:40
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
05:50 L'VIV/(ROMANYShYN)
AS_vul.Stryis'ka,109
900.00 386 100%  --  2KPK KOLOBZhEH (ROMANYShYN) - KAM.PODIL'S'KYI (ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
24.01.22 309901 820205 460800
24.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 21:40
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
08:20 L'VIV 8 (ROMANYShYN)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
900.00 409 100%  --  2KPH HDYNIa (ROMANYShYN) - KAM.PODIL'S'KYI (ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
24.01.22 309901 820205 460138
24.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 21:40
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
09:00 L'VIV*(ROMANYShYN)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,3_platforma
900.00 416 100%  --  2KPH HDYNIa (ROMANYShYN) - KAM.PODIL'S'KYI (ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
24.01.22 009301 000008 000105
24.01.22 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 22:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
08:00 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
800.00 487.5 98%  --  5 Hdans'k - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.01.22 009301 000008 000099
24.01.22 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 22:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
08:40 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 520 98%  --  5 Hdans'k - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.01.22 309901 820362 460802
24.01.22 VARShAVA "ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 23:00
AV»Zakhodnia»,alleia Erozolymska,144,platforma N10
06:10 L'VIV 8*(ROMANYShYN)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
900.00 368 100%  --  2KPChH. HDYNIa (ROMANYShYN) - VERKhOVYNA (ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
24.01.22 309901 820362 460138
24.01.22 VARShAVA "ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 23:00
AV»Zakhodnia»,alleia Erozolymska,144,platforma N10
06:30 L'VIV*(ROMANYShYN)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,3_platforma
900.00 376 100%  --  2KPChH. HDYNIa (ROMANYShYN) - VERKhOVYNA (ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
25.01.22 (Tuesday)
25.01.22 009201 000009 000107
25.01.22 VARShAVA:Varshava AV Zakhodnia[pl] 13:40
Aleje Jerozolimskie, 144{52.218189/20.962422}
23:35 L'VIV:L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
595.00 2301 99%  --  RE-72008224 8224 Svynouis'tse AS-Mariupol' AV
STETsYK T.V. FOP   Vanholl
25.01.22 009201 000009 000107
25.01.22 VARShAVA:Varshava AV Zakhodnia[pl] 14:20
Aleje Jerozolimskie, 144{52.218189/20.962422}
23:35 L'VIV:L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
595.00 1000 98%  --  RE-72008225 8225 Svynouis'tse AS-Mariupol' AV
STETsYK T.V. FOP   Vanholl
25.01.22 009301 000008 000105
25.01.22 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 15:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
00:45 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
900.00 482.1 98%  --  74 7181 Lodz' - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.01.22 009301 000008 000099
25.01.22 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 15:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
01:10 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
900.00 503.8 98%  --  74 7181 Lodz' - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.01.22 309901 820205 460805
25.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 17:50
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
03:40 L'VIV WOG (ROMANYShYN)
zapravka_WOG_(Halyts'ke_per.)vul.Bohdana_Khmel'nyts'koho,291
900.00 373 100%  --  2DV-1 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) - DOLYNA**(ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
25.01.22 309901 820205 460800
25.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 17:50
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
04:00 L'VIV 8 (ROMANYShYN)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
900.00 381 100%  --  2DV-1 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) - DOLYNA**(ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
25.01.22 309901 820205 460138
25.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 17:50
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
04:30 L'VIV*(ROMANYShYN)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,3_platforma
900.00 389 100%  --  2DV-1 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) - DOLYNA**(ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
25.01.22 009301 000008 000105
25.01.22 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 18:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
03:15 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
600.00 482.1 99%  --  143 Varshava-L'viv-Drohobych 18:30
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.01.22 009301 000008 000099
25.01.22 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 18:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
03:40 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
600.00 503.8 99%  --  143 Varshava-L'viv-Drohobych 18:30
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.01.22 009305 000008 001450
25.01.22 VARShAVA: Varshava AS PKS "Zakhidna 19:50
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
06:20 L'VIV: L'viv AS "Zakhidna"
vulytsia Horodots'ka, 359,
800.00 520 99%  --  16 0509 VARShAVA - TIaChIV
Nemesh I.F.   NeoplanN216H
25.01.22 009305 000008 000105
25.01.22 VARShAVA: Varshava AS PKS "Zakhidna 19:50
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
06:40 L'VIV: L'viv AS-8
Pl. Dvortsova, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
800.00 536.2 99%  --  16 0509 VARShAVA - TIaChIV
Nemesh I.F.   NeoplanN216H
25.01.22 009292 000009 000107
25.01.22 VARShAVA:Varshava AV Zakhodnia[pl] 19:50
Aleje Jerozolimskie, 144{52.218189/20.962422}
06:50 L'VIV:L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
850.00 393 98%  --  RE-756007093 7093 Varshava AV Zakhodnia-Tiachiv AS
NEMESh I.F. FOP   Dalekoho spoluchennia
25.01.22 009305 000830 001450
25.01.22 VARShAVA: Varshava AP 20:15
ul. Zwirki i Wigury, 1
06:20 L'VIV: L'viv AS "Zakhidna"
vulytsia Horodots'ka, 359,
800.00 498.3 99%  --  16 0509 VARShAVA - TIaChIV
Nemesh I.F.   NeoplanN216H
25.01.22 009305 000830 000105
25.01.22 VARShAVA: Varshava AP 20:15
ul. Zwirki i Wigury, 1
06:40 L'VIV: L'viv AS-8
Pl. Dvortsova, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
800.00 514.5 99%  --  16 0509 VARShAVA - TIaChIV
Nemesh I.F.   NeoplanN216H
25.01.22 309901 820205 460800
25.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 20:30
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
05:00 L'VIV 8 (ROMANYShYN)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
900.00 409 100%  --  2ChS-1 SVINOUIS'TsE (ROMANYShYN) - KAM.PODIL'S'KYI (ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
25.01.22 309901 820205 460138
25.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 20:30
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
05:30 L'VIV*(ROMANYShYN)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,3_platforma
900.00 416 100%  --  2ChS-1 SVINOUIS'TsE (ROMANYShYN) - KAM.PODIL'S'KYI (ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
25.01.22 309901 820205 460802
25.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 20:30
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
05:35 L'VIV 8*(ROMANYShYN)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
900.00 173 100%  --  2VM SVINOUIS'TsE (ROMANYShYN) - VERKhOVYNA (ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
25.01.22 309901 820205 460138
25.01.22 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 20:30
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
06:10 L'VIV*(ROMANYShYN)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,3_platforma
900.00 180 100%  --  2VM SVINOUIS'TsE (ROMANYShYN) - VERKhOVYNA (ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
25.01.22 009292 000009 000107
25.01.22 VARShAVA:Varshava AV Zakhodnia[pl] 21:00
Aleje Jerozolimskie, 144{52.218189/20.962422}
05:05 L'VIV:L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
900.00 412 97%  --  RE-252000021 21 Koshalin-Kherson AV
ORIONBUS   Dalekoho spoluchennia
25.01.22 009301 001242 000105
25.01.22 VARShAVA: Aeroport "Modlin" 21:35
Generala Wiktora Thommee 1a
08:00 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
800.00 525.4 98%  --  5 Hdans'k - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.01.22 309901 820315 460183
25.01.22 VARShAVA ZAKhIDNA (MODUL'TRANS) 21:40
Zakhidna, al.Jerozolimskie,144
05:50 L'VIV-8 (mozhlyva zatrymka!!!)(MO
AS-8_pl.Dvirtseva,1
900.00 378 100%  --  2KPKM KOLOBZhEH (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
25.01.22 309901 820315 460197
25.01.22 VARShAVA ZAKhIDNA (MODUL'TRANS) 21:40
Zakhidna, al.Jerozolimskie,144
06:10 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AS_vul.Stryis'ka,109
900.00 386 100%  --  2KPKM KOLOBZhEH (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
25.01.22 309901 820315 460196
25.01.22 VARShAVA ZAKhIDNA (MODUL'TRANS) 21:40
Zakhidna, al.Jerozolimskie,144
06:10 L'VIV ZhD (MODUL'TRANS)
ZhD_AS_pl.Dvirtseva,1
800.00 382 100%  --  2VHS SLUPS'K (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
25.01.22 309901 820315 460197
25.01.22 VARShAVA ZAKhIDNA (MODUL'TRANS) 21:40
Zakhidna, al.Jerozolimskie,144
06:30 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AS_vul.Stryis'ka,109
800.00 392 100%  --  2VHS SLUPS'K (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
25.01.22 009301 000008 000105
25.01.22 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 22:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
08:00 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
800.00 487.5 98%  --  5 Hdans'k - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.01.22 009301 000008 000099
25.01.22 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 22:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
08:40 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 520 98%  --  5 Hdans'k - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...