Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(LVIV)
Destination station
(KRAKIV AEROPORT BALITSE)
Price*
(UAH)
Distance Reliability**
Quality
Route of the bus
Carrier Bus type
19.04.24 (Friday)
19.04.24 460800 460800 820483
19.04.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 09:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
16:25 KRAKIV (AEROPORT)
840.00 409 100%  --  8760 KOLOMYIa - VROTsLAV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   VANKhUL
19.04.24 009301 000105 001468
19.04.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 09:00
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
17:55 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 460.6 98%  --  427 [UA-PL] Kolomyia (z Ivano-Frankivs'ka) - Vrotslav
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
19.04.24 460100 460100 820111
19.04.24 L'VIV 09:25
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
16:25 KRAKIV AEROPORT
KRAKIV,Kapitana_Medweckiego_1,32-083_Balice
840.00 418 100%  --  87601 KOLOMYIa - VROTsLAV
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
19.04.24 009301 000099 001468
19.04.24 L'VIV: Avtovokzal 09:25
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
17:55 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 438.9 98%  --  427 [UA-PL] Kolomyia (z Ivano-Frankivs'ka) - Vrotslav
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
19.04.24 009305 001476 000326
19.04.24 L'VIV: L'VIV PITsERIIa "NAPOLETANA 14:45
vul. Chernivets'ka, 21 (bilia ZhD){49.8387686656706/23.995996...
22:25 KRAKIV AEROPORT: Krakiv (aeropor
Kap. M. Medyts'koho, 1{50.0769776/19.7881188}
800.00 411.8 99%  --  635 0630 KYIV - VROTsLAV
PAVLIuK V.   MERSEDES- (49)
19.04.24 009305 000099 001799
19.04.24 L'VIV: AC L'viv "Tsentral'nyi" 14:45
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
23:00 KRAKIV AEROPORT: Krakiv (Aeropor
Aeroport Balitse{50.079274330256/19.78851570462}
1000.00 455.1 98%  --  464 1200 0283 RAKhIV - LIBERETs'
D.M.D GROUR   MERSEDES- (49)
19.04.24 460100 460100 820111
19.04.24 L'VIV 14:45
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
23:00 KRAKIV AEROPORT
KRAKIV,Kapitana_Medweckiego_1,32-083_Balice
840.00 418 97%  --  77421 DELIaTYN - LIBERETs'
MASKALIuK D.V.FOP   SETRA_2pov.
19.04.24 460800 460800 820483
19.04.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 14:50
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
21:50 KRAKIV (AEROPORT)
787.50 189 100%  --  7122 KYIV 1 - YeLENA HURA
MEN'OK N.I.FOP   VANKhUL
19.04.24 009305 001524 001799
19.04.24 L'VIV: L'viv ZhD 15:30
Parkinh, kafe "Vechirnii vokzal"{49.8386671832516/23.99387358...
23:00 KRAKIV AEROPORT: Krakiv (Aeropor
Aeroport Balitse{50.079274330256/19.78851570462}
1000.00 411.8 98%  --  464 1200 0283 RAKhIV - LIBERETs'
D.M.D GROUR   MERSEDES- (49)
19.04.24 009301 000099 001468
19.04.24 L'VIV: Avtovokzal 15:55
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
23:30 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 406.3 97%  --  455 Kherson - Zelena Hura
TzOV "HOLDEN PLIuS TRANS"   Van Hool 55 mists'
19.04.24 009301 000105 001468
19.04.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 16:30
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
23:30 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 379.2 97%  --  455 Kherson - Zelena Hura
TzOV "HOLDEN PLIuS TRANS"   Van Hool 55 mists'
19.04.24 460800 460800 820483
19.04.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 17:50
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:50 KRAKIV (AEROPORT)
840.00 446 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   NEOPLAN
19.04.24 009301 000105 001468
19.04.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 17:50
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
03:00 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 503.7 99%  --  24 [UA-PL] 7101 Chernivtsi - Ivano-Frankivs'k - Vrotslav
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool90 mists'
19.04.24 009301 000099 001468
19.04.24 L'VIV: Avtovokzal 18:45
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
03:00 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 460.4 99%  --  24 [UA-PL] 7101 Chernivtsi - Ivano-Frankivs'k - Vrotslav
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool90 mists'
19.04.24 460100 460100 820111
19.04.24 L'VIV 18:45
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
03:00 KRAKIV AEROPORT
KRAKIV,Kapitana_Medweckiego_1,32-083_Balice
840.00 337 100% 7101 IVANO-FRANKIVS'K - VROTsLAV
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
19.04.24 009305 001791 001792
19.04.24 L'VIV: L'viv TsZhD (Parkovka) 19:30
Tsentral'nyi zaliznodorozhnyi vokzal, pl. Dvirtseva1. Platna ...
03:40 KRAKIV AEROPORT: Krakiv
port litniczy Krakow-Balice, ul Kapitana Mieczeslava Medwecki...
900.00 303.3 97%  --  593 1140 (008243) TIaChIV - SVYNOUISTsE
TOV Mahren   MERSEDES- (49)
19.04.24 460100 460100 820111
19.04.24 L'VIV 20:00
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
05:00 KRAKIV AEROPORT
KRAKIV,Kapitana_Medweckiego_1,32-083_Balice
840.00 363 93%  --  7193 ChERNIVTsI - POZNAN'
ROIaL-KOMPANI TOV   VANKhUL
19.04.24 309901 460222 820559
19.04.24 L'VIV//(MODUL'TRANS) 20:10
AS-1_vul.Stryis'ka,109
03:30 KRAKIV AEROPORT(MODUL'TRANS)
Aeroport
900.00 354 100%  --  1KPP-2 KhMEL'NYTs'KYI*(MODUL'TRANS) - LEShNO*(MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
19.04.24 460800 460800 820483
19.04.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 20:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
05:00 KRAKIV (AEROPORT)
840.00 507 97%  --  7193 ChERNIVTsI - POZNAN'
ROIaL-KOMPANI TOV   SKANIIa
19.04.24 309901 460223 820559
19.04.24 L'VIV-8//(MODUL'TRANS) 20:40
AS-8,pl.Dvirtseva,1
03:30 KRAKIV AEROPORT(MODUL'TRANS)
Aeroport
900.00 346 100%  --  1KPP-2 KhMEL'NYTs'KYI*(MODUL'TRANS) - LEShNO*(MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
19.04.24 009301 000099 001468
19.04.24 L'VIV: Avtovokzal 21:15
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
07:00 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 357.5 97%  --  6 [UA-PL] 8750 Kyiv - Poznan'
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool90 mists'
19.04.24 460100 460100 820111
19.04.24 L'VIV 21:15
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
07:00 KRAKIV AEROPORT
KRAKIV,Kapitana_Medweckiego_1,32-083_Balice
840.00 386 100%  --  8750 KYIV 1 - POZNAN'
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
19.04.24 009301 000099 001468
19.04.24 L'VIV: Avtovokzal 21:20
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
07:00 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 498.4 97%  --  119 [UA-PL] L'viv-Krakiv (Hal-Vsesvit)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool 55 mists'
19.04.24 460100 460100 820111
19.04.24 L'VIV 21:20
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
07:00 KRAKIV AEROPORT
KRAKIV,Kapitana_Medweckiego_1,32-083_Balice
840.00 589 100%  --  7025H L'VIV - KRAKIV AEROPORT
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   NEOPLAN
19.04.24 009301 000105 001468
19.04.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 21:45
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
07:00 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 330.5 97%  --  6 [UA-PL] 8750 Kyiv - Poznan'
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool90 mists'
19.04.24 460800 460800 820483
19.04.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 21:45
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
07:00 KRAKIV (AEROPORT)
840.00 388 100%  --  8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
19.04.24 009301 000105 001468
19.04.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 21:50
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
07:00 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 471.3 97%  --  119 [UA-PL] L'viv-Krakiv (Hal-Vsesvit)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool 55 mists'
19.04.24 460800 460800 820483
19.04.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 21:50
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
07:00 KRAKIV (AEROPORT)
840.00 535 100%  --  7026 L'VIV AV - KRAKIV (AEROPORT)
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
20.04.24 (Saturday)
20.04.24 009305 001436 000326
20.04.24 L'VIV: L'viv ZhD "Tsentral'nyi" 05:45
Dvirtseva ploscha, 1 (platna parkovka){49.9219534178814/23.95...
13:00 KRAKIV AEROPORT: Krakiv (aeropor
Kap. M. Medyts'koho, 1{50.0769776/19.7881188}
800.00 384.7 99%  --  637 2100 KYIV - VROTsLAV
PAVLIuK V.   MERSEDES- (49)
20.04.24 460800 460800 820483
20.04.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 09:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
16:25 KRAKIV (AEROPORT)
840.00 409 100%  --  8760 KOLOMYIa - VROTsLAV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   VANKhUL
20.04.24 009301 000105 001468
20.04.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 09:00
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
17:55 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 460.6 98%  --  427 [UA-PL] Kolomyia (z Ivano-Frankivs'ka) - Vrotslav
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
20.04.24 460100 460100 820111
20.04.24 L'VIV 09:25
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
16:25 KRAKIV AEROPORT
KRAKIV,Kapitana_Medweckiego_1,32-083_Balice
840.00 418 100%  --  87601 KOLOMYIa - VROTsLAV
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
20.04.24 009301 000099 001468
20.04.24 L'VIV: Avtovokzal 09:25
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
17:55 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 438.9 98%  --  427 [UA-PL] Kolomyia (z Ivano-Frankivs'ka) - Vrotslav
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
20.04.24 309901 460287 820670
20.04.24 L'VIV parkovka ZLV(AVTOTRANSDNEP 10:30
platna_parkovka_Zaliznychnyi_vokzal
17:05 KRAKIV AEROPORT(AVTOTRANSDNEPR)
Aeroport_im.Yoanna_Pavla_2,vul.Kapitana_Mechyslava_Medvets'ko...
530.00 347 100%  --  1VVROTs_ VINNYTsIa-1 (AVTOTRANSDNEPR) - VROTsLAV (AVTOTRANSDNEPR)
PP "AVTO-TRANS-DNIPRO"   NEOPLAN-57
20.04.24 460800 460800 820483
20.04.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 14:20
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
20:18 KRAKIV (AEROPORT)
840.00 253 100%  --  7040 STEBNYK - KARLOVI VARY
HELIOS PP   NEOPLAN
20.04.24 009305 001476 000326
20.04.24 L'VIV: L'VIV PITsERIIa "NAPOLETANA 14:45
vul. Chernivets'ka, 21 (bilia ZhD){49.8387686656706/23.995996...
22:25 KRAKIV AEROPORT: Krakiv (aeropor
Kap. M. Medyts'koho, 1{50.0769776/19.7881188}
800.00 411.8 99%  --  635 0630 KYIV - VROTsLAV
PAVLIuK V.   MERSEDES- (49)
20.04.24 009305 000099 001799
20.04.24 L'VIV: AC L'viv "Tsentral'nyi" 14:45
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
23:00 KRAKIV AEROPORT: Krakiv (Aeropor
Aeroport Balitse{50.079274330256/19.78851570462}
1000.00 455.1 98%  --  464 1200 0283 RAKhIV - LIBERETs'
D.M.D GROUR   MERSEDES- (49)
20.04.24 460100 460100 820111
20.04.24 L'VIV 14:45
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
23:00 KRAKIV AEROPORT
KRAKIV,Kapitana_Medweckiego_1,32-083_Balice
840.00 418 97%  --  77421 DELIaTYN - LIBERETs'
MASKALIuK D.V.FOP   SETRA_2pov.
20.04.24 460800 460800 820483
20.04.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 14:50
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
21:50 KRAKIV (AEROPORT)
787.50 189 100%  --  7122 KYIV 1 - YeLENA HURA
MEN'OK N.I.FOP   VANKhUL
20.04.24 009305 001524 001799
20.04.24 L'VIV: L'viv ZhD 15:30
Parkinh, kafe "Vechirnii vokzal"{49.8386671832516/23.99387358...
23:00 KRAKIV AEROPORT: Krakiv (Aeropor
Aeroport Balitse{50.079274330256/19.78851570462}
1000.00 411.8 98%  --  464 1200 0283 RAKhIV - LIBERETs'
D.M.D GROUR   MERSEDES- (49)
20.04.24 009301 000099 001468
20.04.24 L'VIV: Avtovokzal 15:55
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
23:30 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 406.3 97%  --  455 Kherson - Zelena Hura
TzOV "HOLDEN PLIuS TRANS"   Van Hool 55 mists'
20.04.24 009301 000105 001468
20.04.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 16:30
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
23:30 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 379.2 97%  --  455 Kherson - Zelena Hura
TzOV "HOLDEN PLIuS TRANS"   Van Hool 55 mists'
20.04.24 460800 460800 820483
20.04.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 17:50
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:50 KRAKIV (AEROPORT)
840.00 446 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   NEOPLAN
20.04.24 009301 000105 001468
20.04.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 17:50
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
03:00 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 503.7 99%  --  24 [UA-PL] 7101 Chernivtsi - Ivano-Frankivs'k - Vrotslav
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool90 mists'
20.04.24 009301 000099 001468
20.04.24 L'VIV: Avtovokzal 18:45
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
03:00 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 460.4 99%  --  24 [UA-PL] 7101 Chernivtsi - Ivano-Frankivs'k - Vrotslav
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool90 mists'
20.04.24 460100 460100 820111
20.04.24 L'VIV 18:45
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
03:00 KRAKIV AEROPORT
KRAKIV,Kapitana_Medweckiego_1,32-083_Balice
840.00 337 100% 7101 IVANO-FRANKIVS'K - VROTsLAV
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
20.04.24 009305 001791 001792
20.04.24 L'VIV: L'viv TsZhD (Parkovka) 19:30
Tsentral'nyi zaliznodorozhnyi vokzal, pl. Dvirtseva1. Platna ...
03:40 KRAKIV AEROPORT: Krakiv
port litniczy Krakow-Balice, ul Kapitana Mieczeslava Medwecki...
900.00 303.3 97%  --  593 1140 (008243) TIaChIV - SVYNOUISTsE
TOV Mahren   MERSEDES- (49)
20.04.24 460100 460100 820111
20.04.24 L'VIV 20:00
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
05:00 KRAKIV AEROPORT
KRAKIV,Kapitana_Medweckiego_1,32-083_Balice
840.00 363 93%  --  7193 ChERNIVTsI - POZNAN'
ROIaL-KOMPANI TOV   VANKhUL
20.04.24 309901 460222 820559
20.04.24 L'VIV//(MODUL'TRANS) 20:10
AS-1_vul.Stryis'ka,109
03:30 KRAKIV AEROPORT(MODUL'TRANS)
Aeroport
900.00 354 100%  --  1KPP-2 KhMEL'NYTs'KYI*(MODUL'TRANS) - LEShNO*(MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.04.24 460800 460800 820483
20.04.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 20:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
05:00 KRAKIV (AEROPORT)
840.00 507 97%  --  7193 ChERNIVTsI - POZNAN'
ROIaL-KOMPANI TOV   SKANIIa
20.04.24 309901 460223 820559
20.04.24 L'VIV-8//(MODUL'TRANS) 20:40
AS-8,pl.Dvirtseva,1
03:30 KRAKIV AEROPORT(MODUL'TRANS)
Aeroport
900.00 346 100%  --  1KPP-2 KhMEL'NYTs'KYI*(MODUL'TRANS) - LEShNO*(MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.04.24 009301 000099 001468
20.04.24 L'VIV: Avtovokzal 21:15
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
07:00 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 357.5 97%  --  6 [UA-PL] 8750 Kyiv - Poznan'
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool90 mists'
20.04.24 460100 460100 820111
20.04.24 L'VIV 21:15
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
07:00 KRAKIV AEROPORT
KRAKIV,Kapitana_Medweckiego_1,32-083_Balice
840.00 386 100%  --  8750 KYIV 1 - POZNAN'
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
20.04.24 009301 000099 001468
20.04.24 L'VIV: Avtovokzal 21:20
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
07:00 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 498.4 99%  --  77 [UA-PL] L'viv-Krakiv (ATP)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
20.04.24 460100 460100 820111
20.04.24 L'VIV 21:20
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
07:00 KRAKIV AEROPORT
KRAKIV,Kapitana_Medweckiego_1,32-083_Balice
840.00 403 100% 7025 L'VIV - KRAKIV AEROPORT
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
20.04.24 009301 000105 001468
20.04.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 21:45
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
07:00 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 330.5 97%  --  6 [UA-PL] 8750 Kyiv - Poznan'
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool90 mists'
20.04.24 460800 460800 820483
20.04.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 21:45
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
07:00 KRAKIV (AEROPORT)
840.00 388 100%  --  8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
20.04.24 009301 000105 001468
20.04.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 21:50
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
07:00 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
800.00 471.3 99%  --  77 [UA-PL] L'viv-Krakiv (ATP)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
20.04.24 460800 460800 820483
20.04.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 21:50
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
07:00 KRAKIV (AEROPORT)
840.00 535 100%  --  7025 L'VIV AV - KRAKIV (AEROPORT)
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   SETRA
20.04.24 460100 460100 820111
20.04.24 L'VIV 23:00
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
07:50 KRAKIV AEROPORT
KRAKIV,Kapitana_Medweckiego_1,32-083_Balice
1087.00 458 87%  --  77214 KhERSON - PLZEN'
LIuKS-REIZEN BIS   NEOPLAN

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made in booking-office at departure point
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...